top of page

令和6年 厄年・方位

厄 年

           前厄     本厄   後厄

       男・女  令和4年2歳   令和3年3歳  令和2年4歳

        女 平成19年18歳  平成18年19歳 平成17年20歳

       男  平成13年24歳  平成12年25歳 平成11年26歳

        女 平成5年32歳    平成4年33歳   平成3年34歳

        女 昭64年平元年36歳 昭和63年37歳 昭和62年38歳

       男  昭和59年41歳    昭和58年42歳 昭和57年43歳

       男・女 昭和40年60歳  昭和39年61歳 昭和38年62歳

 

方 位

 

 

                                        三碧木星(中央) 六白金星(北東) 八白土星(北) 九紫火星(南西)

        八方塞がり   鬼門    困難宮    裏鬼門

        令和6年   令和3年   令和元年   平成30年

          平成27年             平成24年                平成22年   平成21年

          平成18年             平成15年                平成13年                  平成12年

                                               平成9年               平成6年                  平成4年                    平成3年

                                              昭和63年              昭和60年               昭和58年                  昭和57年

                                              昭和54年              昭和51年               昭和49年                  昭和48年

                                              昭和45年              昭和42年               昭和40年                  昭和39年

                                              昭和36年              昭和33年               昭和31年                  昭和30年

                                              昭和27年              昭和24年               昭和22年                  昭和21年

                                 昭和18・昭和9・大正14    昭和15・昭和6    昭和13・昭和4          昭和12・昭和3

bottom of page